JURIDISKE OPLYSNINGER OG BRUGERBETINGELSER

I - Juridiske oplysninger
Udbyder: Sephoras hjemmeside udarbejdes og redigeres af SEPHORA DANMARK ApS, CVR 33863225 med adresse på:
Kampmannsgade 2, 1604 København V
DANMARK
Telefon: 89 87 23 40
E-mail: kundeservice@sephora.dk
Administrerende direktører: Björn Überschär, Marie-Christine Marchives, Nazil Onursal

II- BRUGERBETINGELSER

1. Hjemmesidens formål
Sephoras hjemmeside (herefter "hjemmesiden") viser og giver internetbrugere mulighed for at købe parfume, kosmetik og tilbehør. Hjemmesiden er tilgængelig via internetadressen www.sephora.dk.

Webstedet er tilgængeligt:
- Via internettet på www.sephora.dk
- Via tjenesterne "Appstore" og "Playstore" i form af en mobilapplikation, der er designet til at blive brugt af iOS- og Android-kompatible enheder.

2. Persondatapolitik og cookies
I dette charter beskrives Sephoras policy der omhandler sikker håndtering af personligeoplysninger på e-handelswebstedet, som er tilgængeligt:
- via internettet til følgende adresse “www.sephora.dk”
- via tjenesterne "Appstore" og "Playstore" i form af en mobilapplikation beregnet til brug på iOS- og Android-kompatible enheder (heri "Webstedet")

Sephora indsamler personoplysninger, når du besøger hjemmesiden. Bestemmelserne om behandlingen af sådanne oplysninger er beskrevet under "Persondatapolitik og cookies " på denne hjemmeside. Internetbrugere er informeret om, at denne behandling af oplysninger, herunder behandling af e-mailadresser, er kompatibel med de godkendte standardvilkår CNIL (erklæring n° 1391153) samt CNIL (tilladelse n° 1526330) med hensyn til de værktøjer, der anvendes af Sephora mod svindel og kriminalitet på hjemmesiden.

3. Immaterielle rettigheder
3.1. Hjemmeside
Hjemmesiden og den software, der er nødvendig i den forbindelse, kan indeholde fortrolige oplysninger og rettigheder, der er beskyttede i henhold til lovgivningen om immaterielle rettigheder. Det vil sige, at medmindre andet er anført, har Sephora en eksklusiv ret til dokumenter og andre typer af oplysninger på hjemmesiden og hver af hjemmesidens komponenter (billeder, tekst, grafik, ikoner, audio, illustrationer ...), herunder software, databaser og nyhedsbreve (herefter kaldet "Indholdet"). Sephora tillader ikke og giver ingen andre rettigheder end ret til at besøge hjemmesiden. Gengivelse af hele eller dele af indholdet er alene tilladt til oplysningsformål til personligt brug. Enhver gengivelse og brug af kopier i enhver form, der er lavet til andre formål end personlig brug, er udtrykkeligt forbudt. Det er også forbudt at kopiere, ændre, skabe et afledt værk, samle, dekompilere (medmindre lovgivningen tillader det), sælge, overdrage, give sublicens til eller overdrage rettigheder indeholdt i indholdet. Det er også forbudt at ændre hele eller dele af Indholdet, herunder software eller ændrede versioner af software, for at få uautoriseret adgang til hjemmesiden og dens serviceydelser.

3.2. Varemærker
Der gøres opmærksom på, at Sephora ejer Sephoras varemærke og logoer.

Brugeren anerkender, at alle rettigheder til Sephoras varemærke forbeholdes, og at det er forbudt at bruge varemærket og mere generelt at krænke Sephoras immaterielle rettigheder. Sephora forbeholder sig ret til at kræve erstatning for krænkelse af ophavsret og immaterielle rettigheder. På samme måde er det forbudt for brugeren at krænke de immaterielle rettigheder, herunder Sephoras koncernselskabers immaterielle rettigheder.

Sephoras samarbejdspartnere ejer rettighederne til deres varemærker.

Rettighederne til alle andre varemærker og logoer på hjemmesiden ejes enten af Sephora eller andre af Sephoras koncernselskaber eller Sephoras leverandører, samarbejdspartnere eller serviceudbydere. Enhver brug af varemærker og/eller logoer og/eller indhold er betinget af Sephoras eller rettighedshavers udtrykkelige samtykke.

3.3. Hyperlinks
Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider eller andre internetkilder. Sephora kan ikke kontrollere disse hjemmesider eller eksterne kilder. Derfor kan Sephora ikke holdes ansvarlig for disse hjemmesider eller eksterne kilder, og fralægger sig ethvert ansvar for indholdet, reklame, produkter, tjenesteydelser og alt andet materiale til rådighed på eller en forgrening af disse hjemmesider og eksterne kilder. Desuden kan Sephora ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tab, sande eller påstået, som følger af anvendelse eller have tillid til indhold, eller varer og tjenester der er tilgængelige på disse hjemmesider eller eksterne kilder.

Enhver etablering af links til Sephoras hjemmeside, framing og en mere generel brug af et en del af hjemmesiden, er betinget af Sephoras forudgående og udtrykkelige samtykke, der på et hvilket som helst tidspunkt kan tilbagekaldes efter Sephoras eget skøn. S ephora forbeholder sig ret til (i) at bede om, at et link til hjemmesiden, som Sephora ikke har givet tilladelse til, fjernes, og (ii) kræve erstatning for den krænkelse, som en sådan handling måtte have forårsaget.

4. Besøgendes opførsel
Hver besøgende skal bruge internettet på en ansvarlig måde og skal respektere andre internetbrugeres rettigheder.

Når den besøgende besøger hjemmesiden, skal denne være opmærksom på, at det er forbudt at:

- uploade til hjemmesiden, sende, e-maile eller foretage anden forsendelse af ulovligt, skadeligt, truende, injurierende, chikanerende, kriminelt, æreskrænkende, vulgært, uanstændigt, amoralsk indhold eller krænke beskyttelsen af privatlivets fred - herunder retten til en persons afbildninger - fremsætte hadefulde eller nedsættende eller krænkende synspunkter af racistisk, etnisk eller anden karakter,

- uploade til hjemmesiden, sende, e-mails eller fortage anden forsendelse af reklamer eller salgsfremmende materiale, der ikke er blevet anmodet om eller givet tilladelse til, uønsket post, spam, kædebreve eller andre former for henvendelser,

- uploade til hjemmesiden, sende, e-mails eller foretage anden forsendelse af materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af software, hardware eller andet telekommunikationsmateriale,

- forstyrre eller afbryde hjemmesiden eller de servere eller det netværk, som er forbundet med hjemmesiden, eller ikke efterkomme krav, fremgangsmåder, politikker eller regler for det netværk, som er forbundet med hjemmesiden,

- forsøge at gøre indgreb i en brugers, hosts eller netværks serviceydelser, herunder for eksempel at udsætte hjemmesiden for en virus, skabe overbelastning, overbelaste serveren, overbelaste meddelelsesservicen med e-mails eller at forfalske toptekstoplysninger i en TCP/IP-adresse eller anden form for toptekstoplysninger i en e-mail,

- skaffe sig adgang til oplysninger, som ikke er tiltænkt den besøgende eller at logge på en server/ind på en konto, som den besøgende ikke normalt har adgang til,

- forsøge at undersøge, scanne eller teste et systems eller netværks følsomhed eller at overtræde sikkerhedsprocedurerne eller godkendelsesforanstaltningerne uden at have den rette tilladelse,

- tilegne sig en tredjemands identitet,

- foretage en ulovlig handling eller få tredjemand til at foretage en ulovlig handling eller anden handling, der krænker Sephoras eller Sephoras leverandørers, samarbejdspartneres, forhandleres, annoncørers eller andre besøgendes rettigheder,

- videregive (på en hvilken som helst måde) oplysninger eller software fra hjemmesiden især til andre lande eller til visse udenlandske borgere i strid med national eller international lovgivning.

Med erkendelsen af internettets globale karakter accepterer brugerne at overholde alle vilkår samt lokale og internationale procedurer vedrørende onlineadfærd og acceptabelt indhold, navnlig alle gældende love vedrørende overførsel af tekniske data.

Sephora kan på et hvilket som helst tidspunkt uanset årsag og uden varsel introducere et hvilket som helst medie, der er i stand til at standse en besøgendes brug af hjemmesiden eller en anden af Sephoras serviceydelser med henblik på at forhindre, at brugervilkårene overtrædes uden præjudice for den erstatning, som Sephora forbeholder sig ret til at kræve af den besøgende, hvis reglerne for brugen af hjemmesiden ikke overholdes.

5. Ansvar
5.1. Adgang til og drift af hjemmesiden
Den besøgende er personligt ansvarlig for at indføre den informationsteknologi og telekommunikation, der gør det muligt at få adgang til hjemmesiden, og den viden, der er nødvendig for at bruge Internettet og få adgang til hjemmesiden. Den besøgende fortsætter med at betale tilslutningsafgift og udstyr i forbindelse med internetadgangen og brugen af hjemmesiden.

5.2. Ansvarsfraskrivelse
Hjemmesiden indeholder også oplysninger fra tredjemand samt links til andre hjemmesider. Sephora har ingen kontrol over sådanne oplysningers korrekthed eller deres indhold. Sephora kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af brugen af, adgangen til eller den manglende mulighed for at bruge denne type oplysninger eller indholdet på andre hjemmesider.

Sephora garanterer hverken udtrykkeligt eller stiltiende for integriteten, korrektheden, aktualiteten, ikke-krænkelsen, tilgængeligheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af oplysningerne, produkterne, tilbehøret eller serviceydelserne på Hjemmesiden eller for egnetheden til den brug, som den besøgende har tænkt sig at foretage.

Ethvert krav fra en bruger til Sephora skal ske inden for rimelig tid fra tidspunktet, hvor brugeren opdager eller burde have opdaget det forhold, der gav anledning til kravet.

6. Generelle bestemmelser
6.1. Ændring af indhold
Sephora forbeholder sig ret til uden varsel at ændre og opdatere disse betingelser. De gældende vilkår og betingelser for ordren er dem, der accepteres af køberen ifm. ordreafgivelsen. Med henblik på at være underrettet om eventuelle ændringer opfordrer Sephora den besøgende til at læse betingelserne med jævne mellemrum. Brugen af hjemmesiden er underlagt de til enhver tid gældende betingelser.

6.2.Generelt
Hvis en af bestemmelserne i disse betingelser er ugyldig, fordi at en lovbestemmelse er blevet ændret, vil en sådan omstændighed ikke på nogen måde påvirke de andre bestemmelser i disse brugerbetingelsers gyldighed samt overholdelsen heraf.

6.3. Lovvalg
Disse brugerbetingelser reguleres af dansk lovgivning. Lovvalget er dog underlagt den obligatoriske lov om forbrugerbeskyttelse, gældende i det land, hvis love gælder i mangel af denne klausul.

ENHVER TVIST, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF EKSISTENSEN, FORTOLKNINGEN, OPFYLDELSEN ELLER MISLIGHOLDELSEN AF EN AFTALE MELLEM SEPHORA OG DEN BESØGENDE SKAL, MEDMINDRE ANDET ER AFTALT, AFGØRES AF DEN BYRET, HVOR DEN BESØGENDE HAR HJEMTING. VÆRNETINGET FORBLIVER GYLDIGT, SELV HVIS DER SKULLE VÆRE FLERE SAGSØGTE ELLER ET KRAV I HENHOLD TIL GARANTIEN, SELV FOR HASTENDE ELLER FOREBYGGENDE TILTAG FOR HURTIG RETSFORFØLGNNG ELLER VED ANMODNING.

Køberen har desuden altid ret til at indbringe en klage for Forbrugerklagenævnet: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. For yderligere oplysninger kontakt kundeservice på telefon 89 87 23 40 eller kundeservice@sephora.dk der er anført under "Kontakt os" på vores hjemmeside.

Trådt i kraft d. 30 juni 2023